Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DO STOPKI E-MAIL – BEZ NEWSLETTERA:

Administratorem Państwa danych osobowych jest NAOMIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Chmielnej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 36548408000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). W celu prowadzenia korespondencji e-mail, w tym również związanej zawieraniem umów sprzedaży i rozpatrywania reklamacji, a także w celu przesyłania faktur drogą elektroniczną, w zależności od jej celu i wygenerowanej przez Państwa treści - mogą być przetwarzane takie Państwa dane osobowe jak - imię, nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP i REGON. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane do osiągnięcia celu, dla jakiego zostały zebrane. Nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami Państwa danych będą pracownicy Administratora odpowiedzialni za korespondencję elektroniczną. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego i ich usunięcia. Nie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO STOPKI E-MAIL – SAM NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest NAOMIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Chmielnej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 36548408000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). W celu świadczenia usługi drogą elektroniczną (wysyłki newslettera) będą przetwarzane Państwa dane w postaci adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane będą przetwarzane do osiągnięcia celu, dla jakiego zostały zebrane. Nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych są pracownicy Administratora zajmujący się obsługą newslettera. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego i ich usunięcia i przenoszenia, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość wcześniejszego przetwarzania. Nie wyznaczono inspektora ochrony danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO STOPKI E-MAIL – E-MAIL + NEWSLETTER (UNIWERSALNY)

Administratorem Państwa danych osobowych jest NAOMIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Chmielnej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 36548408000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). W celu prowadzenia korespondencji e-mail, w tym również związanej zawieraniem umów sprzedaży i rozpatrywania reklamacji, a także w celu przesyłania faktur drogą elektroniczną, oraz w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną (wysyłki newslettera), w zależności od jej celu i wygenerowanej przez Państwa treści - mogą być przetwarzane takie Państwa dane osobowe jak - imię, nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP i REGON. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO. Dane będą przetwarzane do osiągnięcia celu, dla jakiego zostały zebrane. Nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami Państwa danych będą pracownicy Administratora odpowiedzialni za korespondencję elektroniczną lub za newsletter. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego i ich usunięcia, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy newslettera). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość wcześniejszego przetwarzania. Nie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych.