Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania ze strony www.tmc-moda.com. Ilekroć w Polityce mowa o:

Administratorze – należy przez to rozumieć NAOMIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Chmielnej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 365484080, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). – właściciela strony internetowej www.tmc-moda.com;
Stronie - należy przez to rozumieć stronę internetową www.tmc-moda.com;
Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.tmc-moda.com.
 

§ 1. Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
§ 3. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.

§ 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

§ 5. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

§ 6. Dane osobowe są przetwarzanie w celu:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
usprawnienia działania niektórych funkcjonalności Strony,
umożliwieniu Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Strony, takich jak zakładanie konta czy przechowywanie towarów w koszyku,
świadczenia na rzecz Użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym umów sprzedaży,
przesyłania Użytkownikom zamówionych informacji handlowych.

§ 7. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO.

§ 8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, w zależności od usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, to: 

adres IP,
dane o lokalizacji,
e-mail, 
imię, 
nazwisko, 
numer telefonu, 
adres prowadzenia działalności gospodarczej, 
adres zamieszkania, 
NIP, 
firma, 
numer rachunku bankowego,
adres rozliczeniowy,
§ 9. Przetwarzanie danych Użytkownika obejmuje:

pliki cookies,
umożliwienie Użytkownikowi korzystania z takich funkcjonalności Strony jak rejestracja i logowanie,
przechowywanie danych zarejestrowanych Użytkowników,
przetwarzanie i rozliczanie płatności,
dostawę towarów,
wysyłkę newslettera.
§ 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
§ 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 12. Strona korzysta z tzw. „sesyjnych” plików cookies (session cookies). Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

§ 13. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

podmioty świadczące usługi związane z pozycjonowaniem i badaniem ruchu na stronach internetowych,
przedstawiciele i pracownicy Usługobiorcy zajmujący się obsługą poczty, newslettera, Strony oraz zamówień,
pracownicy przedsiębiorstw oferujących usługi kurierskie,
pracownicy banków i innych instytucji finansowych przetwarzający płatności.

§ 14.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane. 

§ 15. Użytkownik ma prawo do:

wniesienia skargi do organu nadzorczego,
sprostowania danych i dostępu do danych osobowych,
usunięcia danych – w zakresie usług dotyczących publikowanych komentarzy i opinii,
ograniczenia przetwarzania danych;
§ 16. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość uprzedniego przetwarzania.

§ 17. Cofnięcie zgody wymaga zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika. 

§ 18.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. 

§ 19. Udostępnienie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale odmowa ich udostępnienia nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Strony.

§ 20. Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.