REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem https://tmc-moda.com/regulamin/.

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:

  1. informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,

  2. informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;

 2. Koszyku, rozumie się przez to taką funkcjonalność Strony, która pozwala na przechowywanie za pomocą plików Cookies danych o wybranych przez Usługobiorcę produktach przed ich zakupem;

 3. Stronie, rozumie się przez to stronę internetową dostępną w Internecie pod adresem https://tmc-moda.com/;

 4. usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

 5. Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną oraz każdy inny podmiot, który korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;

 6. Usługodawcę, rozumie się przez to NAOMIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Chmielnej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 365484080, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).

§ 2 Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

  1. Rejestracja i utrzymywanie konta,

  2. Przechowywanie produktów w Koszyku,

  3. Powiadamianie o dostępności towarów;

  4. Tworzenie listy „ulubionych”;

  5. Zawieranie umów sprzedaży (zakup towarów) – składanie zamówień,

  6. Zapis na newsletter.

 1. Usługi, o których mowa w § 2 ust. Pkt 1-4 i 6, są nieodpłatne.

 1. Korzystanie z usług:

  1. o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 6 wymaga rejestracji,

  2. o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 5 – jest dostępne na Usługobiorców zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

 1. Rejestracja konta następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. Wybór ikony logowania w prawym górnym rogu,

  2. Wybór pola „Zarejestruj się”,

  3. Podanie danych osobowych: e-mail, imię, nazwisko,

  4. Wybór hasła, a następnie wpisaniu go ponownie w kolejnym polu,

  5. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności,

  6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  7. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

  8. Wybór przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

 1. Konto jest aktywne po jego aktywacji przez Usługodawcę. Po wykonaniu czynności opisanych w § 2 ust. 4 Usługodawca niezwłocznie przesyła Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail link aktywacyjny. Po zalogowaniu się do konta przy użyciu linku aktywacyjnego konto Usługobiorcy zostaje aktywowane.

 1. Logowanie do konta następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. Wybór ikony logowania,

  2. Podanie danych osobowych: e-mail,

  3. Podanie hasła,

  4. Wybór przycisku „ZALOGUJ SIĘ”.

 1. Dodawanie towarów do Koszyka następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. wybór towaru,

  2. wybór rozmiaru (jeśli dotyczy),

  3. wybór ilości towarów,

  4. wybór przycisku "DODAJ DO KOSZYKA".

 1. Usługobiorca może sprawdzić stan Koszyka wybierając odpowiednią ikonę.

 1. Aby otrzymać bezpłatne powiadomienie o dostępności towaru Usługobiorca musi wykonać następujące czynności:

  1. Pod komunikatem „Powiadom mnie, gdy będzie dostępny”:

   1. wybrać rozmiar,

   2. podać adres e-mail,

  2. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, Regulaminem oraz Polityką Prywatności,

  3. wybór przycisku „POWIADOM MNIE”.

 1. Dodawanie towarów do listy „ulubionych” następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. wybór towaru,

  2. wybór przycisku "DODAJ DO ULUBIONYCH".

 1. Usługobiorca może sprawdzić stan listy Ulubionych wybierając odpowiednią zakładkę z menu na dole strony (sekcja „Konto”).

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. Wybór zakładki „Koszyk”,

  2. Ewentualna aktualizacja rodzajów i ilości towaru (zatwierdzenie przyciskiem "Aktualizuj"),

  3. Ewentualną aktualizację danych osobowych,

  4. wyboru formy dostawy i płatności,

  5. zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych,

  6. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności,

  7. Wybór przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 1. Ceny na Stronie są cenami brutto za jedną sztukę towaru.

 1. W przypadku stosowania przez Usługodawcę promocji, poinformuje on Usługobiorcę o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała za dany produkt w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

 1. Po złożeniu zamówienia Usługodawca przesyła Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, a po zaksięgowaniu płatności (o ile nie wybrano płatności „za pobraniem”) - informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 1. Brak zapłaty ceny przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia rodzi po stronie Usługodawcy możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży.

 1. Towar dostarczany jest na wskazany przez Usługobiorcę adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw wymienionych w zakładce „Dostawa i płatności” ( https://tmc-moda.com/dostawa-i-platnosci ).

 1. Informacje o dostępnych formach dostawy (w tym jej kosztach, formach, przewoźnikach oraz czasie realizacji) dostępne są na etapie składania zamówienia oraz w zakładce „Dostawa i płatności” ( https://tmc-moda.com/dostawa-i-platnosci ).

 1. Usługodawca przyjmuje płatności w formie przelewów bankowych na wskazany przez siebie w potwierdzeniu zamówienia numer konta bankowego, lub za pobraniem (dla dostaw krajowych).

 1. Zarejestrowany Usługobiorca może na swoim koncie śledzić przebieg realizacji zamówienia.

 1. Zapis na newsletter następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

  1. Przejście do sekcji „Newsletter”,

  2. Wprowadzenie danych osobowych w postaci adresu e-mail w dedykowanym polu,

  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  4. zatwierdzeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych,

  5. zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych,

  6. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i PolitykiPrywatności,

  7. wybór przycisku „Zapisz”.

 1. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.

 

§ 4Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),

 2. dostęp do Internetu,

 3. dostęp do poczty elektronicznej,

 4. oprogramowanie Windows 10 lub nowsze, macOS, Android lub IOS.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.

 1. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 5Warunki korzystania z Usług

 1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Strony oraz zakłócających jego funkcjonowanie.

 1. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane - do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

 1. Dane podawane przez Usługobiorcę powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Usługodawca może odmówić wykonania umowy, jeśli dane są nieprawidłowe lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają jej wykonanie.

§ 6Prawa własności intelektualnej

Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści - chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 7Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:

  1. otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,

  2. obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,

  3. narażenia na cracking lub phishing.

 

Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,

 2. treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Strona.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 8Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4 bez podawania przyczyny w każdym momencie. W tym celu powinien:

  1. aby odstąpić od umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 (usunąć konto) - wysłać wiadomość na adres info@tmc-moda.com wskazując adres e-mail, na który ma zostać zaprzestana wysyłka newslettera;

  2. aby odstąpić od umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 (wypisać się z newslettera) - w wiadomości e-mail z newsletterem wybrać link „wypisz się z newslettera” lub wysłać wiadomość na adres info@tmc-moda.com wskazując adres e-mail, na który ma zostać zaprzestana wysyłka newslettera.

 2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyny, o ile jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Odstąpienie następuje przez złożenie Usługodawcy oświadczenia zawierającego co najmniej poniższe elementy:

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (należy podać nazwę produktu lub nazwę i datę świadczenia usługi),

  2. Data zawarcia umowy (data zakupu),

  3. Dane usługobiorcy: imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

 4. Oświadczenie może zostać złożone na dostarczonym przez Usługodawcę formularzu lub w innej formie, jeśli zawiera wszystkie niezbędne elementy.

 5. Uprawnienia wynikające z prawa do odstąpienia od umowy są niezależne od praw Usługobiorcy wynikających z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 6. W razie odstąpienia od umowy Usługobiorca niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na własny koszt. Usługodawca zwraca Usługobiorcy cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

§ 9Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej info@tmc-moda.com lub na adres korespondencyjny Usługodawcy.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1. oznaczenie Usługobiorcy,

   2. przedmiot reklamacji,

   3. okoliczności uzasadniające reklamację,

   4. jeżeli reklamacja jest składana na podstawie przepisów o rękojmi: żądanie wymiany rzeczy albo żądanie usunięcia wady, albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, albo oświadczenie o obniżeniu ceny (ze wskazaniem obniżonej ceny) – na zasadach określonych poniżej.

 1. Usługobiorca może w pierwszej kolejności żądać naprawy lub wymiany towaru.

 2. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Usługobiorca żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Usługobiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Usługobiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 3. Usługobiorca udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie na koszt Usługodawcy.

 4. Usługobiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

  2. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

  3. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z pozostałych środków ochrony,

  4. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 1. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 1. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:

  1. Usługodawca zwróci Usługobiorcy część lub całość ceny – nastąpi to w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji;

  2. Usługodawca wymieni towar na nowy lub usunie wadę – nastąpi to niezwłocznie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym czasie realizacji jego roszczenia.

 1. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 9Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionej nieodpłatnie pod adresem https://tmc-moda.com/polityka-prywatnosci/.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych w związku z poszczególnymi usługami Usługodawca zamieścił na podstronach dotyczących tych usług.

§ 10Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą z chwilą ich opublikowania.

 1. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:

  1. prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,

  2. prawo polskie – w pozostałych przypadkach.